Suverenitet

suverenitet.jpg

Boken følger Norges store konstitusjonelle debatter fra begynnelsen av 1800-tallet til i dag, knyttet til legitim politisk makt i samfunnet.

The Sociology of sovereignty

cover.jpg

The book examines the intellectual history of the concept of sovereignty from a sociological perspective. Informed by the sociologists Max Weber and Niklas Luhmann, it addresses the concept as the centre of constitutional controversy and as a resource to deal with paradoxes of power in constitutional democracies. It discusses the dilemmas of sovereignty that appear in the wake of the emphasis on political representation, human rights and European integration. The book is a contribution to the scholarly debate on the foundation of constitutional democracy.

Bak skjermen

bakskjermen.jpg

Boken gir en innføring i web, sosiale medier og de digitale plattformene som styrer mer og mer av våre liv. Det har skjedd dramatiske endringer med Internett og web de siste ti årene, og denne boken går gjennom tekniske, sosiale og kulturelle sider ved utviklingen, særlig etter at digitale plattformer som Facebook og Google ble dominerende. Den presenterer de viktigste teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekkene, og aktørene og maktfaktorene bak.

Folkesosialisten. Biografien om Finn Gustavsen

gustavsen_forside_lav-200x200.jpg

Denne politiske biografien forteller historien om de første som utfordret Arbeiderpartiet fra venstre etter krigen, om sosialisme på norsk, om partistrider, valgthrillere, og om opp- og nedturer for en av våre mest fargerike og prinsippfaste politikere. Biografien gir et unikt bilde av mennesket Gustavsen – og av vår nære, politiske historie.

Ansiktet foran makten

9788270998838_hires.jpg

En bok om personlig politisk lederskap i Norge etter andre verdenskrig, i teori og praksis. Hvilke krav stilles til partiledere og regjeringsmedlemmer i en tid med voksende medietrykk? Boken diskuterer teorier om makt og lederskap hos blant andre historikeren Jens Arup Seip og sosiologen Max Weber. 

The Internet Soapbox

cover_the-internet-soapbox.png

The book reviews recent Internet research and political theory in search for a theoretically "cool-headed" perspectives on the current public political spaces in advanced societies. Aspects of the political theories of J. Rawls and J. Habermas are discussed and contrasted with contestation-oriented theories. In light of how the Internet takes part in structurally transforming the public sphere, the book draws on sociological and realist insights in order to encircle a more realist view.

Digitale medier

Digitale medier (3. utg.)

Internett og digitale medier er for lengst blitt selvfølgelige i hverdagen. Denne boken forteller hvor de digitale mediene kommer fra, om teknikken som gjør dem mulige og hvordan de anvendes. Boken gir innsikt i sentrale debatter om nettets utfordringer, som spørsmål rundt opphavsrett og personvern. Boken gir en bred og tverrfaglig innføring i de digitale medienes uttrykk, særtrekk og ikke minst, hvordan de spiller sammen med kultur, politikk og hverdagsliv.

Offentlig parlamentarisme

Offentlig parlamentarisme

En bredt anlagt fremstilling av Norges politiske historie etter krigen med vekt på makten i den offentlige mening. Dette er historien om Norges politiske offentlighet i en avgjørende fase. Boken skildrer kontroverser og skandaler i det politiske Norge i perioden 1945–2000. Vekten ligger på forholdet mellom posisjon, opposisjon og den offentlige mening. Den offentlige mening betraktes som politikkens omverden, som med voksende kraft har innvirket på politikken utenfra. NÅ Open Access

Personal Media and Everyday Life

Personal Media and Everyday Life

This book addresses the widespread use of digital personal media in daily life. Through sociological and historical perspectives, it explores the media-enhanced individualization and rationalization of the lifeworld. It addresses the dramatic mediatization of daily life through the writings of such theorists as McLuhan, Habermas and Goffman.

Nettverksformelen

Nettverksformelen

Boken handler om hvordan sosiale mønstre dannes; hvordan en liten krusning kan bli til store skjelv, til ikke-planlagte mønstre i organisasjoner, politikk, markeder og dagligliv. Boken setter søkelyset på dynamiske nettverk som følger sin egen nettverkslogikk. Den tar opp lille verden-fenomenet, svake bånd, emergens, supernoder, terskler, kaskader og epidemier. Boken presenterer nye måter å forstå nettverksfenomener på, med eksempler fra mange sider av samfunnslivet: bilkøer, bombing, terrorceller, opptøyer, multinasjonale selskaper, bestselgere, reklame, pandemier og skandaler.

Kampen om Internett

Kampen om Internett

Siden dets spede begynnelse har Internett vært et medium for ideer om frihet og åpen kommunikasjon, et mer livskraftig demokrati, men også for en dristigere kapitalisme der noen få giganter dominerer. Internett er en revolusjon, men også et produkt av samfunnsutviklingen. Det samfunnet som skapte det, kan også forandre det, kanskje bryte det ned.

Mektig og aktverdig

Mektig og aktverdig

Journalistikkens historie er historien om en gradvis utskilling av en avansert samfunns­sektor og en særegen kommunikasjonsform. Med på lasset har skapt en selvutviklet etikk som tilfører journalistik­ken legitimitet. Dette har gjort journalistik­kens betraktningsmåte til en av samfunnets mektigste. Boken handler om journalistikk og journalistikkens etikk. Den handler om journalistikk som en måte å iaktta verden på, og hvorfor vi som publikum aksepterer den. Boken viser hvordan journalistikken har bearbeidet seg selv for å bli anerkjent som selve midtpunktet I et komplekst samfunn.

Luhmann

Luhmann

Niklas Luhmann er sosiologiens fremste teoretiker etter andre verdenskrig. Boken gir en generell innføring i Luhmanns sosiologiske systemteori med vekt på medienes rolle i samfunnet. Forfatteren redegjør for de sentrale begrepene og posisjonene i systemteorien slik den er utviklet av Luhmann. Med utgangspunkt i Luhmanns systemteori stilles spørsmålet hvordan det komplekse medie- og informasjonssamfunnet består – på tross av stigende kompleksitet.

Digital Media Revisited

Digital Media Revisited

Digital media are not only objects of analysis but instruments for the development of innovative perspectives on both media and culture. Drawing on insights from literary theory, semiotics, philosophy, aesthetics, ethics, media studies, sociology, and education, the contributors construct new positions from which to observe digital media in fresh and meaningful ways.

Social Theory and Communication Technology

Social Theory and Communication Technology

The essays in this book address theoretical contributions aimed at the understanding of modern society inhabited by a wide range of new media. The text suggests a “structural hermeneutic” – a view on the public as agents embedded in their lifeworlds (rather than as consumers and receivers), who play a large part in reproducing structural and distanciated processes of meaning. The essays explore the implications of daily digital practices.

Mediesamfunnets moral

Mediesamfunnets moral

En sosiologisk og etisk diskusjon om verdier og moral i spenningsfeltet mellom journalistikk, kilder og publikum. Den handler om moral og verdier slik de utfordres og uttrykkes i mediesamfunnet, og spør: Hvordan kan medienes etikk begrunnes? Hva er medienes eget bidrag til sin egen og samfunnets moral? Hva er deres rolle i et konfliktfylt verdenssamfunn? Tre perspektiver står sentralt: diskursetikk, dydsetikk og nærhetsetikk.

Moderne maskiner

Moderne maskiner

Temaet er teknologiens sosiale betydning slik den presenteres hos et knippe fremstående filosofer og sosiologer. Samfunns­teoretiske fortolkninger av teknologiens makt disku­teres med den digitale informasjons­teknologien som sentralpunkt. Blant teoretikere som drøftes er Arnold Gehlen, Jaques Ellul, Herbert Marcuse, Daniel Bell og Ulrich Beck.